Årsmötesprotokoll för Hjärtums Moppedrev 2022-12-07     

 

Till årsmötet kom 43 medlemmar.                 

 

Mötet öppnades av vår ordförande, Lennart Wernersson

 

Dagordningen för årsmötet godkändes.

 

Mötets utlysande godkändes av mötesdeltagarna.  

 

Till mötesfunktionärer gjordes följande val:

 

 Ordförande: Lennart Wernersson

 Sekreterare: Bert Ekblom

 

 Till justeringsmän valdes Inga-Lill och Inge Ivarsson

               

 

Parentation. Våra medlemmar, Bertil Andersson, Berg Östra,

Roland Bengtsson, Ucklum samt Wimar Wikingsson, Lilla Edet har avlidit under året.

Vi tänker på dem och de närmast anhöriga, och ägnade en tyst minut till minne av dem.

 

Lennart läste upp föregående årsmötesprotokoll från 2021.

 

Bert läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes.

 

Kassörens rapport lästes upp och godkändes. Vi hade vid årsbokslut 11.177:- på konto i kassörens rapport.

 

Revisorernas rapport lästes upp och godkändes.

 

Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

 

Val genomfördes av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår:

 

Kassör                        I tur att avgå                Gun-Inger Bengtsson

Vice ordförande             I tur att avgå                Bert Ekblom

Ordförande                  ett år kvar                   Lennart Wernersson

Sekreterare                  ett år kvar                   Owe Ivarsson

Styrelseledamot            ett år kvar                   Agne Olander

 

Gun-Inger ställer sig villig till omval.

Då Bert Ekblom valt att avgå från styrelsen föreslog valberedningen att

Sten Samuelsson väljs in istället.

För Gun-Inger gjordes omval och Sten valdes in i styrelsen.

 

Följande val av revisorer genomfördes:

Karl Erik Svensson      i tur att avgå 

Willy Vikingsson          ett år kvar

Omval genomfördes för Karl Erik.

 

Val av valberedning:

I valberedningen ingår Thomas Bengtsson, Mats Börjesson och Roland Andersson

Samtliga ställde sig villiga för omval.

Till sammankallande valdes Thomas Bengtsson

 

 

Övriga frågor:

 

Under 2021 tar vi inte ut någon ny medlemsavgift.

 

Vi kommer att ha månadsmötet i februari 2023 i ABF-lokaler i Lilla Edet. Månadsmöten kommer att hållas kl. 17.30 under året.

 

På själva Hjulafton, den 24 december genomför vi Patriks tomteparad. Samling sker vid Hjärtumsgården med avresa därifrån kl. 11.00. Minst tomteluva gäller.

 

Det lotteri som genomfördes på årsmötet gav inte mindre än 2710:- till föreningen. Vi tackar Peo för att han ordnat med lotteri och priser, samt de två anonyma sponsorerna som betalade alla priser. Det blev mycket korvätande och stekfläsk i stugorna efter festen. Pengarna skall användas till förnöjelse och förtäring på våra månadsmöten kommande år.

 

Vi tackar de medlemmar som under året arrangerat och bjudit på tilltugg vid olika evenemang.

 

ICA Boströms har bjudit på den smörgåstårta vi ätit av på årsmötet. Vi tackar för denna sponsring till föreningen.

 

Vi tackar särskilt Sten Samuelsson för underhållning och kåseri.

 

Till de som skött köket under årsmötet riktas ett särskilt tack.

 

Mötet avslutades.

 

 

 

 

 

__________________________________

Lennart Wernersson                    

Ordförande         

 

                                                      _____________________________

                                                  Inga-Lill Ivarsson

                                                      Justeringsman

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                         ___________________________

                                                                  Inge Ivarsson

                                                                         Justeringsman

                                                                                                                                                                                                                                           

Vid pennan Bert