Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2018-11-07

 

Det kom 27 medlemmar till månadsmötet, som hölls i Hjärtumsgården.

 

Föregående mötesprotokoll lästes upp, och godkändes.

 

Vid resan till Eds Mc och Motormuse’um deltog 10 medlemmar från klubben. 7 åkte motorcykel, och övriga var bilburna.

 

Vid Backamo crosskörning deltog 10 medlemmar från Hjärtums moppedrev.

 

Vi har fått en inbjudan från Ucklums Hembygdsförening att delta vid en veteran-moped-dag. Vi beslutade att vi skall delta där söndag den 7 juli 2019 mellan 12.00 och 14.00. Agne i HUVERÖD kan ordna en träff i anslutning till Hembygdsföreningens aktivitet. Kanske kan vi få se hans hästar av rasen Nordsvenskar.

 

Vi diskuterade återigen bankfrågan gällande konto och bankgiro. Bengt har talat med Swedbank och har av dem fått besked att vi kan nyttja Swedbanks tjänster utan avgift. För att öppna ett konto måste vi ha ett organisationsnummer. Detta söks på Skatteverket. För att få ett organisationsnummer måste vi bilda en förening, och en förening kräver nya stadgar. Ett förslag till stadgar lästes upp. Det finns en del att arbeta med vad gäller stadgarna, för att vi skall kunna godkänna nya stadgar på årsmötet den 3/12.

En omröstning genomfördes om vi skulle försöka att genomföra bildandet av en förening eller ej.

Utfallet blev 15 ja-röster mot 7 nej-röster.

Således tar vi upp frågan på årsmötet. Där bestämmer vi hur vi skall gå vidare med frågan, om vi skall gå från klubb till förening.

 

Information gavs om årsmötet och vilka personer som gör vad för att allt skall flyta problemfritt. Anmälan sker till Lennart tel. 073-2230466, senast 27/11. Kostnad för deltagande är 100:- per person.

 

Nästa möte blir årsmötet måndag 3/12 i församlingshemmet.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

                                                                                                                              

 

Vid pennan: Owe