Stadgar för

            Hjärtums Moppedrev

            Antagna december 2018

 

  • 1.  Föreningens namn är ”Hjärtums Moppedrev”
  • 2.  Föreningen har sitt säte i Hjärtum. Här finns också föreningens beslutande organ i form av föreningens styrelse.
  • 3.  Föreningens syfte är medlemsgemenskap och upplevelser på moped.
  • 4.  Nya medlemmarna betalar en grundavgift till medlemskassan som förvaltas av föreningens kassör. Om kassan sinar betalar medlemmar en årsavgift för medlemskap. Årsavgift bestäms vid årsmöte. Medlemmar kan alla bli,  som delar föreningens syfte. Se § 3. Medlemmar som inte betalar anmodad årsavgift utesluts ur föreningen.
  • 5.  Verksamheten bedrivs utifrån fattade beslut av medlemmar, på föreningens månadsmöten. Aktiviteter annonseras på  hemsidan under rubriken ”Kalender”. Alla har här möjlighet att ta del av föreningens alla aktiviteter.
  • 6.  Årsmöte skall hållas mellan 1:a och 15:e december, varje år. Utlysande skall ske senast en månad innan årsmötet skall hållas, på föreningens hemsida.

         Föreningens styrelse består av:

         Ordförande, väljs för två år.

         Fyra styrelseledamöter, väljs för två år, varav två skall avgå ett år senare än de övriga.

         Två revisorer, väljs för ett år varav en är sammankallande.

         Tre medlemmar väljs till valberedning, på ett år varav en är sammankallande.

         Styrelsens konstituerande möte hålls direkt efter avslutat årsmöte och ger uppdragen Kassör samt Sekreterare

         till styrelseledamöter.

         Årsmötet skall innehålla:

         Årsmötets utlysande, för godkännande.

         Verksamhetsberättelse.

         Kassörens rapport.

         Revisorernas rapport.

         Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

         Val av styrelse, revisorer och valberedning.

         Övriga frågor.

         Mötets avslutande.

         Vid omröstning gäller en röst per medlem. Majoritetsbeslut gäller. Vid lika röstetal har föreningens ordförande

         utslagsröst. 

  • 7.  Föreningen tecknas av ordförande och kassör, var för sig.
  • 8.  Verksamhetsår och räkenskapsår gäller från 1 november till och med 31 oktober.
  • 9.  Ändring av stadgar kan ske efter beslut från två på varandra följda årsmöten.
  • 10.Vid eventuell upplösning av föreningen tillfaller kvarblivna medel Hjärtumsgården.