Årsmötesprotokoll för Hjärtums Moppedrev 2018-12-03

 

Till mötet kom 47 personer varav 42 var medlemmar.

 • 1. Mötet öppnades av Lennart Wernersson.
 • 2. Dagordningen godkändes av närvarande medlemmar.
 • 3. Frågan om mötets behöriga utlysande godkändes av årsmötet.
 • 4. Val av mötesfunktionärer för mötet genomfördes.

     Följande val godkändes:

     Ordförande för mötet: Lennart Wernersson

     Sekreterare för mötet: Owe Ivarsson

     Till justeringsmän valdes Stig Abrahamsson och Elon Hermansson

 • 5. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp och godkändes.
 • 6. Verksamhetsberättelsen lästes upp. En aktivitet gällande Svenshögen hade inte kommit med i Verksamhetsberättelsen. Därför justerades denna skrivning i efterhand.
 • 7. Kassörens berättelse lästes upp av Bengt Sjöberg. Mötet godkände kassan som var 7108:-.
 • 8. Revisorernas berättelse lästes upp av Bengt Sjöberg. Mötet godkände revisorernas berättelse.
 • 9. Det beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
 • 10. Val gjordes av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår:
 • a) Ordförande          ett år kvar                          Lennart Wernersson
 • b) Vice ordförande    i tur att avgå                      Lars Fagerberg
 • c) Kassör                 i tur att avgå                      Kirsten Vium
 • d) Sekreterare         ett år kvar                          Owe Ivarsson
 • e) Styrelseledamot   ett år kvar                          Olle Olsson
 • Då Lars Fagerberg och Kirsten Vium valt att avgå valdes istället Bert Ekblom och Gun-Inger Bengtsson in som nya styrelseledamöter.
 • 11. Val av revisorer genomfördes.
 • a) Bengt Sjöberg i tur att avgå
 • b) Willy Vikingsson ett år kvar.
 • Omval gjordes av Bengt Sjöberg.
 • 12 Val av valberedning:
 • Alla i valberedningen är valda på ett år. Ordföranden föreslog omval på samtliga. Bengt Sjöberg, Bertil Andersson och Roger Toresson valdes.
 • Till sammankallande valdes Bengt Sjöberg
 • 13. Under övriga frågor togs följande frågor upp:

Skall vi vara klubb, eller skall vi bilda en förening. Owe redovisade förutsättningarna och en omröstning gjordes genom handuppräckning. Till rösträknare valdes justeringsmännen för årsmötesprotokollet, Stig Abrahamssom och Elon Hermansson.

Utfallet blev 35 röster för att bilda en förening. 1 röst emot. 6 medlemmar valde att inte rösta. Således arbetar vi vidare med att bilda en förening. Nya stadgar redovisades och godkändes.

Bengt redogjorde för hur Swedbank kan hjälpa till med konto för föreningen.

Lennart påminde om traditionsenliga resan till Gipenäs den 26/12.

Lennart tackade de medlemmar som under året arrangerat och bjudit på tilltugg vid olika evenemang.

Blommor överlämnades av Lennart till avgående vice ordföranden och kassören.

Vi tackar särskilt för dragspelsmusiken från Ljungskilegruppen ”Draget”.

Till de som skött köket under årsmötet riktas ett särskilt tack.

14. Mötet avslutades.

 

 

_______________________________       _______________________________ _______________________________

Lennart Wernersson                                   Stig Abrahamsson                                Elon Hermansson

Ordförande                                                Justeringsman                                     Justeringsman

                                                                                                                                                    Vid pennan, Owe