Årsmötesprotokoll för Hjärtums Moppedrev 2021-06-28                        

 

 Årsmötet är försenat pga coronapandemin och gäller för 2020.

 •     Till mötet kom 41 medlemmar
 •  
 • 1. Mötet öppnades av Lennart Wernersson.

  

 • 2. Dagordningen godkändes av närvarande medlemmar.  

 

 • 3. Frågan om mötets behöriga utlysande godkändes av årsmötet

 

 • 4. Val av mötesfunktionärer för mötet genomfördes:
 • Följande val godkändes:

        Ordförande: Lennart Wernersson

        Sekreterare: Owe Ivarsson

        Till justeringsmän valdes Yvonne och Stig Abrahamsson

 

 • 5. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp och godkändes.

 

 •  6. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

 • 7. Kassörens rapport läses upp och godkändes.
 •  
 • 8. Revisorernas rapport lästes upp och godkändes.

 

 • 9. Det beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för
 •     verksamhetsåret 2020.

 

 • Val gjordes av styrelseledamöter för verksamhetsåret 2020.
 • Ordförande                ett åt kvar                     Lennart Wernersson
 • Vice ordförande          i tur att avgå                 Bert Ekblom
 • Kassör                       i tur att avgå                 Gun-Inger Bengtsson
 • Sekreterare               ett år kvar                     Owe Ivarsson
 • Styrelseledamot         ett år kvar                     Agne Olander

 

        Omval gjordes av Gun-Inger Bengtsson och Bert Ekblom.

 

 1. Val av revisorer genomfördes.   

        Bengt Sjöberg     i tur att avgå 

        Willy Vikingsson   ett år kvar

        Då Bengt Sjöberg valt att avgå valdes istället Karl-Erik Svensson.

           

 1.  Val av valberedning:

          Då Bertil Andersson och Roger Toresson valt att avgå valdes

          Mats Börjesson och Thomas Bengtsson. För Bengt Sjöberg gjordes omval.

          Till sammankallande valdes Bengt Sjöberg.

 

   13.  Övriga frågor:

         Bengt Sjöberg meddelade att "den mest envetne" utses inte i år.        

         Lennart tackade de medlemmar som under året arrangerat och 

         bjudit på tilltugg vid olika evenemang.

         ICA Boströms bjöd på den smörgåstårta vi ätit av nu på årsmötet. Vi

         tackar för denna sponsring till föreningen.

         Vi tackar särskilt moppeorkestern för musiken.

         Till de som skött köket under årsmötet riktas ett särskilt tack.

         Göran Risberg har lämnat en gåva till moppeklubben på 1000:-.

         Dessa pengar betalar en stor del av vårt årsmöte idag. Vi tackar

         Göran för denna gåva.

 

 • 14. Mötet avslutades.      

 

 

__________________________________

Lennart Wernersson                    

Ordförande         

 

                               __________________________________

                               Yvonne Abrahamsson                    

                               Justeringsman      

 

 

                                               __________________________________

                                               Stig Abrahamsson                    

                                               Justeringsman        

 

Vid pennan: Owe